24 éve Papiron
26 év 26% kedvezmény
facebook
Telefon: 30/388-3321 Cím: 1152 Budapest, Szentmihályi 171.
 
Termékek

Hírlevél
Név:
E-mail:
 Iskolatáska katalógusok

Irodaszer katalógusok


GDPR adatvédelmi szabályzat

.

                   ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.

 

 Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

Általános rendelkezések

A PAPIRON KFT (székhelye: 1134 Budapest, Bulcsú utca 19. 8/1a)

Adószáma: 11268749-2-41

Cégjegyzék száma: 01-09-899446
mint az  Adatkezelő az általa üzemeltetett http:// www.papiron.hu ; www.irodaszer.co ; www.iskolaszer.com ; www.taskabolt.net ; www.tolltartoplaza.hu  weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: ?weboldal?) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes vagy jogi személyek (?Vevő?) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el.

A Vevő a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a Vevők magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon, a Vevők személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 1. Értelmező rendelkezések


1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.


1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

1.3. Személyes adat: a Vevővel kapcsolatba hozható adat - különösen a Vevő neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő ? kezeléséhez.

 

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

 

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

 

1.7. Vevő: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes vagy jogi személy.

A jelen tájékoztatóban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások- különös tekintettel az Europai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet- továbbiakban GDPR) ?által meghatározott fogalmaknak. Az adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

 1. Az adatkezelő megnevezése:


A PAPIRON KFT (székhelye: 1134 Budapest, Bulcsú utca 19. 8/1a)

Adószáma: 11268749-2-41.

Cégjegyzék száma: 01-09-899446

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó: Az adatokat az Adatkezelő Alapszabályában erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni Adatkezelő az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.
 2. A kezelt személyes adatok köre

 

A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.


4.1. A regisztráció során az Vevőnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:


Vevő neve,

E-mail címe,

Ügyfél által kitalált jelszó.

Számlázási adatok /cím/

Szállítási adatok /cím/

Telefonszám


4.1/a

Választhatóan megadható adatok, mint:

Adószám

Bankszámlaszám


4.2. A Weboldal adatbázisa a Vevő adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklám-felhasználás, sem egyéb célra - a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.


4.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk a Vevő számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.


4.4. Az Vevő személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.


4.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja


5.1. Az adatkezelés jogalapja a Vevő önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Vevő a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával ? az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ? illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban a Vevő az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön a Vevő által a regisztráció során megadott e-mail címre.


5.2. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése a Vevő azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg a Vevő részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Vevő részére. Adatkezelő a Vevő kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon vevői számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.


5.4. A Vevő a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából a Vevő adatait.

5.5. A Vevő által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

5.6. A Vevő adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak:

a Vevő számítógépének dinamikus IP címe,

az ügyfél számítógépének beállításaitól függően a Vevő által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, a Vevőnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása.

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok a Vevő azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.


5.7. /a Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok hatóságok számára történő kiadása a törvényi szabályozásnak megfelelően történik.


5.7. /b Személyes adatok harmadik félnek történő kiadása megfelelő körültekintéssel történik. Együtt dolgozunk olyan Szolgáltatókkal, akik a nevünkben végeznek el bizonyos feladatokat. Amikor ezekkel a cégekkel osztunk meg személyes adatokat, utasítjuk őket az adatok biztonságos kezelésére, és arra, hogy nem használhatják az Ön személyes adatait saját marketinges céljaikra. Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyek lehetővé teszik a Szolgáltatók számára a szolgáltatásaik nyújtását. Minden más, harmadik félnek történő adatkiadás a törvényes előírásoknak megfelelően történik és erről a Vevő tájékoztatásban részesül (pl. kiszállítás, könyvelés, számlázási rendszer).

A kiszállítással kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozók részére kerülhet sor adattovábbításra:

 1. DPD Hungária Kft.

1158 Budapest, Késmárk u. 14/b

 1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

 

5.8. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vevő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Az adatkezelés időtartama


6.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre


7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl a Vevőre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. A Vevő jogai


8.1. A Vevő bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Vevő jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Szolgáltató a Vevő kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. A Vevő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím:

PAPIRON KFT 5100 Jászberény, Apponyi tér 1.

8.4. A Vevő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Vevő a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. A Vevő bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Vevő, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

8.6. Amennyiben a Vevő szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Vevővel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. Egyéb rendelkezések


9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Vevők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Vevő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

E-mail:
Jelszó:
RegisztrációÚj jelszó
Szolgáltatások
Kosár
Üres a kosár
Top termékek
IDEMANTFH00001

Iratrendező 75mm STANDARD PP fehér A/4 élvédő nélküli 290x320x75mm
Eredeti nettó ár: 472 Ft
Akciós nettó: 449 Ft
Akciós bruttó: 570 Ft

IRSCFAB1200007

Faber-Castell Színes ceruza 12db Grip Jumbo Aquarell Háromszög alakú 110912
Eredeti nettó ár: 5 740 Ft
Akciós nettó: 5 281 Ft
Akciós bruttó: 6 707 Ft

AKCIÓ
NANAASTCS00002

Asztali naptár fekvő 2021 Csízió fekete napi motivációval
Eredeti nettó ár: 1 315 Ft
Akciós nettó: 999 Ft
Akciós bruttó: 1 269 Ft

AKCIÓ
IDITVIC0000002

Irattálca műanyag Victoria áttetsző füstszínű Iratrendezés VICTORIA IDTAF
Eredeti nettó ár: 551 Ft
Akciós nettó: 524 Ft
Akciós bruttó: 665 Ft

AKCIÓ
IDFIIMPPP00004

Gyorsfűzős PP A4 Format zöld Papiron átlátszóelejű 4044572385031-04
Eredeti nettó ár: 32 Ft
Akciós nettó: 30 Ft
Akciós bruttó: 38 Ft

AKCIÓ
d1
d2 _ |
  a kedvezményezett neve: PAPIRON kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
? a projekt címe: Gyakornoki program pályakezdők támogatására
? a szerződött támogatás összege: 7 625 278 Ft
? a támogatás mértéke (%-ban): 100%
? a projekt tartalmának bemutatása: 3 fő gyakornokok alkalmazása a projekt során
? a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.
? projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-00927

Adatvédelmi nyilatkozat | Környezetbarát fénymásolópapírok | Színes fénymásolópírok Rey adagio | parafatábla óriás | nyakbaakasztó pánt | Maped írószerek | Faber castell színes ceruzák | Jogi nyilatkozat | Parker toll | Fénymásolópapírok | Minőségpolitika | Szállítási feltételek | Impresszum | Általános szerződési feltételek | Pályázati Támogatás | GDPR adatvédelmi szabályzat | Hogy kerül a cipő az asztalra? Scotch ragasztószalag adagoló! | samsonite katalógus | Samsonite! | samsonite bőrönd méretek | minden ami iskola | Oldaltérkép |

Minden jog fenntartva. Papiron Kft., 2010.